ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN
VÀ ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ EASY OCEANBANK MOBILE BẰNG
PHƯƠNG THỨC ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ
I. PHẠM VỊ ÁP DỤNG:
Điều kiện điều khoản giao dịch này áp dụng đối
với các Khách hàng nhu cầu mở tài khoản
thanh toán (TKTT) trực tuyến đáp ứng đồng
thời các điều kiện sau:
1. Khách hàng chưa số thông tin Khách
hàng (Số CIF) tại OceanBank;
2. Khách hàng người trú quốc tịch
duy nhất Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên,
chứng minh nhân dân/căn cước công dân còn
hiệu lực tại thời điểm mở tài khoản thanh toán
trực tuyến, năng lực hành vi dân sự đầy đủ
không thuộc các đối tượng mở, sử dụng TKTT
thông qua người giám hộ/người đại diện theo
pháp luật;
3. Khách hàng không thuộc một trong số các đối
tượng sau: (1) Công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng
cư trú tại Hoa Kỳ; (2) Có nơi sinh tại Hoa Kỳ; (3)
địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú tại
Hoa Kỳ; (4) số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ;
(5) Có chỉ định định kỳ chuyển khoản vào một tài
khoản mở tại Hoa Kỳ hoặc định kỳ nhận tiền từ
một tài khoản mở tại Hoa Kỳ; (6) ủy quyền
hoặc cấp thẩm quyền còn hiệu lực đối với tài
khoản chính cho một đối tượng địa chỉ tại Hoa
Kỳ; (7) địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư tại
Hoa Kỳ;
4. Khách hàng chủ sở hữu hưởng lợi cuối
cùng duy nhất đối với tài khoản thanh toán được
mở không thuộc một trong số các đối tượng
sau: (1) nhân khác chủ tài khoản chi phối
hoạt động của tài khoản, thụ hưởng từ giao dịch
của tài khoản; (2) nhân ủy thác, ủy quyền cho
chủ tài khoản; (3) nhân quyền chi phối
nhân/ pháp nhân/tổ chức ủy thác, ủy quyền cho
chủ tài khoản;
II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ:
1. “OceanBank”: Ngân hàng Thương mại Trách
nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dương/Ngân
hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương.
2. “CN/PGD”: Chi nhánh/Phòng Giao dịch của
OceanBank nơi cung ứng dịch vụ mở sử dụng
tài khoản và các dịch vụ khác cho Khách hàng.
3. “Định danh khách hàng điện tử (Ekyc)”: là việc
thực hiện nhận biết xác minh Khách hàng
thông qua các phương thức điện tử không
gặp mặt trực tiếp Khách hàng.
4. “TKTT trực tuyến”: TKTT được mở bằng
phương thức định danh điện tử Ekyc trên ứng
dụng Easy OceanBank Mobile của OceanBank.
5. “CIF”: số thông tin Khách hàng do hệ
thống của OceanBank tự tạo lập để cung cấp và
quản thông tin của từng Khách hàng. số
này được cấp lần đầu khi Khách hàng bắt đầu sử
dụng dịch vụ tại OceanBank, như: mở tài khoản,
mở Thẻ tiết kiệm,…
6. “Easy OceanBank Mobile (EOM)”: dịch vụ
ngân hàng điện tử do OceanBank cung cấp cho
phép Khách hàng thực hiện các giao dịch tài
chính phi tài chính với OceanBank mọi lúc
mọi nơi thông qua ứng dụng cài trên thiết bị di
động, máy tính bảng,… của Khách hàng kết
nối GPRS/3G/4G/WIFI.
7. “Tên truy cập”: OceanBank mặc định số
giấy tờ tùy thân (số chứng minh nhân dân/số căn
cước công dân) của Khách hàng.
8. “Mật khẩu truy cập”: mật khẩu được Khách
hàng sử dụng để đăng nhập vào dịch vụ EOM.
Mật khẩu được hệ thống sinh ngẫu nhiên tại thời
điểm cung cấp dịch vụ cho Khách hàng Khách
hàng bắt buộc phải thay đổi mật khẩu trong lần
đầu tiên đăng nhập vào dịch vụ EOM. Mật khẩu
phải độ dài tối thiểu 8 tự, bao gồm các
tự chữ tự số, chứa chữ hoa chữ
thường hoặc các tự đặc biệt. Thời gian hiệu
lực của mật khẩu tối đa là 12 tháng.
9. “SMS OTP”: mật khẩu gửi một lần thông
qua tin nhắn tới số điện thoại của Khách hàng
khi thực hiện đăng nhập và/hoặc xác thực giao
dịch qua dịch vụ EOM. Mật khẩu xác thực này
hiệu lực trong khoảng thời gian nhất định (2
phút).
10. “Soft OTP”: phần mềm tích hợp trên ứng
dụng EOM, cho phép Khách hàng xác thực
nhanh chóng, an toàn khi thực hiện giao dịch tài
chính trên ứng dụng EOM. Đối với Soft OTP, mã
xác thực được sinh ra ngẫu nhiên duy nhất cho
Khách hàng sau một chu kỳ thời gian nhất định
theo mỗi giao dịch, sau đó sẽ tự động điền
trên màn hình giao dịch để rút ngắn thời gian
thao tác tăng độ bảo mật an toàn cho Khách
hàng.
11. “Xác thực sinh trắc học”: hình thức xác
thực giao dịch dựa trên những thuộc tính vật lý,
đặc điểm sinh học riêng của mỗi Khách hàng như
nhận diện qua vân tay, mống mắt, khuôn mặt,…
khi thực hiện đăng nhập và/hoặc giao dịch qua
dịch vụ EOM.
12. “Chỉ dẫn thanh toán”: yêu cầu/chỉ thị của
Khách hàng liên quan đến giao dịch chuyển tiền
từ tài khoản nào trong hệ thống OceanBank hoặc
thanh toán liên ngân hàng.
13. “FATCA” (Foreign Account Tax Compliance
Act): Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài khoản
ở nước ngoài của Mỹ.
14. “Chủ sở hữu hưởng lợi”: nhân quyền
sở hữu trên thực tế một tài khoản, quyền chi
phối khi Khách hàng thực hiện giao dịch cho
nhân này hoặc nhân quyền chi phối một
pháp nhân hoặc một thỏa thuận ủy thác đầu tư.
15. “Thỏa thuận pháp lý”: bao gồm các thỏa thuận
được thiết lập bằng văn bản giữa tổ chức
nhân trong ngoài nước về ủy thác, ủy quyền
đối với việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản.
III. NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG
1. Bản Điều kiện, điều khoản áp dụng cho dịch
vụ mở TKTT đăng dịch vụ EOM bằng
phương thức định danh điện tử này (“Điều kiện,
điều khoản”) điều chỉnh mối quan hệ giữa Khách
hàng với OceanBank khi Khách hàng mở sử
dụng TKTT trực tuyến không phải trực tiếp
đến các quầy giao dịch của OceanBank để thực
hiện.
2. Đối với việc mở sử dụng TKTT trực tuyến,
bản Điều kiện, điều khoản này cùng với (i) bản
Các Điều khoản của Hợp đồng mở sử dụng
TKTT, dịch vụ nhân (ii) Giấy đề nghị kiêm
Hợp đồng mở và sử dụng TKTT, dịch vụ cá nhân
(iii) bản Điều kiện, điều khoản sử dụng dịch
vụ Ngân hàng điện tử dành cho Khách hàng
nhân (nếu có), tạo thành một thỏa thuận hoàn
chỉnh, không tách rời, giá trị pháp như một
bản hợp đồng/thỏa thuận mở và sử dụng TKTT.
3. Khách hàng vui lòng đọc kỹ bản Điều kiện,
điều khoản này, bản Các Điều khoản của Hợp
đồng mở sử dụng TKTT, dịch vụ nhân, Điều
kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện
tử dành cho Khách hàng nhân trước khi xác
nhận thông tin. Việc Khách hàng lựa chọn tích
chọn và xác nhận ĐỒNG Ý với thông tin đăng tải
trên dịch vụ EOM được hiểu Khách hàng đã
đọc, đã được giải thích đầy đủ, chi tiết và đồng ý
với nội dung bản Điều kiện, điều khoản này.
4. Các nội dung không được quy định tại bản
Điều kiện, điều khoản này thực hiện theo quy
định tại các bản Các Điều khoản của Hợp đồng
mở sử dụng TKTT, dịch vụ nhân Điều
kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện
tử dành cho Khách hàng nhân. Trường hợp
có bất kỳ nội dung mâu thuẫn nào giữa bản Điều
kiện, điều khoản này với các bản Điều khoản,
điều kiện nêu trên thì ưu tiên áp dụng nội dung
của bản Điều kiện, điều khoản này.
5. Bằng việc tích chọn vào Điều kiện, điều khoản
này, Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu
đồng ý áp dụng Chính sách bảo vệ dữ liệu
nhân của OceanBank đã được đăng tải trên
website www.oceanbank.vn cam kết tuân thủ
các điều khoản, điều kiện sử dụng khi mở tài
khoản thanh toán trực tuyến trên dịch vụ EOM.
IV. ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN MỞ VÀ SỬ
DỤNG TKTT DỊCH VỤ EOM BẰNG
PHƯƠNG THỨC ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ
Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng
1.1. Quyền của Khách hàng
1.1.1. Đối với dịch vụ TKTT trực tuyến
a) Sử dụng số tiền trên tài khoản của mình thông
qua các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ trong
phạm vi các loại giao dịch và hạn mức giao dịch
đối với TKTT trực tuyến được OceanBank chấp
nhận trong từng thời kỳ phù hợp với quy định
của pháp luật; được OceanBank tạo điều kiện
để sử dụng tài khoản của mình thuận tiện an
toàn;
b) Được lựa chọn sử dụng các phương tiện
thanh toán, dịch vụ tiện ích thanh toán do
OceanBank cung ứng trong phạm vi các loại
giao dịch hạn mức giao dịch đối với TKTT trực
tuyến được OceanBank chấp nhận trong từng
thời kỳ phù hợp với quy định của pháp luật;
c) Được yêu cầu OceanBank cung cấp các thông
tin về những giao dịch thanh toán số trên
TKTT trực tuyến của mình;
d) Được OceanBank đảm bảo an toàn số dư trên
TKTT bảo mật thông tin liên quan đến TKTT,
giao dịch TKTT liên quan đến Khách hàng theo
quy định của pháp luật;
e) Được yêu cầu OceanBank thực hiện tạm
khóa, đóng TKTT trực tuyến sau khi hoàn tất các
thủ tục chuyển đổi sang TKTT thông thường tại
các quầy giao dịch của OceanBank;
f) Được hưởng lãi đối với số trên TKTT trực
tuyến theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn do
OceanBank ban hành trong từng thời kỳ. Mức
lãi suất do OceanBank ấn định và niêm yết công
khai trên website: www.oceanbank.vn và/hoặc
niêm yết tại các quầy giao dịch của OceanBank;
g) Được khiếu nại với OceanBank về các vấn đề
phát sinh trong quá trình mở sử dụng TKTT
trực tuyến; được đề nghị tra soát khiếu nại trong
thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày phát
sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại;
h) Được nhận thông tin quảng cáo về tất cả các
sản phẩm, dịch vụ, chương trình hoạt động của
OceanBank bằng thư điện tử, tin nhắn hoặc qua
các kênh khác theo thỏa thuận của khách hàng
với OceanBank;
i) Các quyền khác theo quy định của pháp luật
hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản với
OceanBank không trái với quy định của pháp
luật hiện hành.
j) Sau khi mở thành công TKTT trực tuyến, nếu
KH nhu cầu giao dịch trực tiếp tại quầy giao
dịch của OceanBank và/hoặc được cấp thẻ, KH
đến trực tiếp ĐVGD nơi KH đã đăng mở TKTT
trực tuyến để hoàn thiện hồ mở TKTT thông
thường theo quy định hiện hành của OceanBank.
1.1.2. Đối với dịch vụ EOM
a) Được sử dụng tất cả các tính năng của sản
phẩm Ngân hàng điện tử trong phạm vi các loại
giao dịch hạn mức giao dịch đối với TKTT trực
tuyến được OceanBank chấp nhận trong từng
thời kỳ phù hợp với quy định của pháp luật;
b) Được yêu cầu chấm dứt hoặc đề nghị hướng
dẫn, thay đổi việc sử dụng dịch vụ EOM do
OceanBank cung cấp bất cứ lúc nào sau khi
thông báo bằng văn bản cho OceanBank về việc
chấm dứt, hướng dẫn, thay đổi sử dụng dịch vụ;
c) Được đề nghị, đồng ý và chấp thuận cho phép
OceanBank thực hiện dịch vụ thu hộ, chi hộ cho
Khách hàng;
d) Được khiếu nại với OceanBank về các vấn
đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ
được hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm
bảo an toàn bảo mật liên quan dịch vụ EOM đã
đăng ký.
1.2. Nghĩa vụ của Khách hàng
1.2.1. Đối với dịch vụ TKTT trực tuyến
a. Khách hàng trách nhiệm thực hiện, tuân thủ
đúng đầy đủ bản Điều kiện, điều khoản này
các hướng dẫn, yêu cầu khác của OceanBank
hiển thị trên dịch vụ EOM, trên website, trên các
kênh giao dịch điện tử khác (nếu có) và/hoặc tại
các thông báo OceanBank gửi thành công tới
Khách hàng liên quan đến việc nhận biết, xác
minh thông tin nhận biết Khách hàng, mở sử
dụng TKTT trực tuyến. Khách hàng đồng ý từ bỏ
mọi quyền khiếu nại, khiếu kiện của mình đối với
bất kỳ hành động cần thiết nào của OceanBank
liên quan tới việc Khách hàng không thực hiện
đúng đầy đủ bản Điều kiện, điều khoản này
các hướng dẫn, yêu cầu khác của OceanBank,
bao gồm nhưng không giới hạn việc OceanBank
từ chối hoặc dừng giao dịch, tạm khóa hoặc
phong tỏa TKTT trực tuyến và yêu cầu xác minh
lại thông tin nhận biết Khách hàng nếu phát hiện
rủi ro, sai lệch hoặc dấu hiệu bất thường
giữa các thông tin nhận biết Khách hàng;
b. Khách hàng phải tự thực hiện giao dịch mở
TKTT trực tuyến không được ủy quyền cho
người khác sử dụng TKTT trực tuyến.
c. Đảm bảo đủ tiền trên tài khoản để thực
hiện các lệnh thanh toán đã lập và trả các khoản
phí dịch vụ thanh toán phát sinh theo biểu phí
hiện hành của OceanBank. Duy trì trên TKTT
trực tuyến số dư tối thiểu được quy định tại biểu
phí của OceanBank ban hành trong từng thời kỳ
được công bố công khai trên website: www.
oceanbank.vn và/hoặc niêm yết tại các quầy giao
dịch của OceanBank;
d. Khách hàng chỉ được sử dụng TKTT trực tuyến
trong phạm vi các loại giao dịch và hạn mức giao
dịch đối với TKTT trực tuyến được OceanBank
chấp nhận trong từng thời kỳ phù hợp với quy
định của pháp luật.
e. Khách hàng không được sử dụng TKTT trực
tuyến để thực hiện Thỏa thuận pháp (Thỏa
thuận về ủy thác, ủy quyền đối với việc quản
và sử dụng tiền, tài sản);
f. Cung cấp đầy đủ đảm bảo tính chân thực,
khớp đúng, chính xác giữa các thông tin nhận
biết nhân (bao gồm nhưng không giới hạn các
yếu tố sinh trắc học) với các yếu tố, thông tin trên
giấy tờ tùy thân của Khách hàng (căn cước công
dân/chứng minh nhân dân còn thời hạn). Khách
hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật
và miễn trừ toàn bộ trách nhiệm cho OceanBank
đối với bất kỳ tranh chấp và/hoặc hành vi vi phạm
pháp luật nào xuất phát từ việc Khách hàng cung
cấp thông tin không trung thực, không khớp đúng
không chính xác vì bất cứ lý do gì. Việc Khách
hàng cung cấp thông tin cho OceanBank theo
quy định tại bản Điều kiện điều khoản này được
hiểu bao gồm cả việc cung cấp thông tin cho Nhà
cung cấp dịch vụ do OceanBank chỉ định để thực
hiện một phần hoặc toàn bộ việc xác minh thông
tin Khách hàng phù hợp theo quy định Pháp luật;
g. Tuân thủ hướng dẫn của OceanBank về việc
lập các lệnh thanh toán và việc sử dụng phương
tiện thanh toán, thực hiện giao dịch thanh toán
qua tài khoản phù hợp với quy định của pháp
luật; KH tự bảo quản thông tin liên quan đến
TKTT của mình áp dụng các biện pháp bảo
đảm an toàn theo hướng dẫn của OceanBank.
h. Thông báo kịp thời cho OceanBank khi phát
hiện thấy sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của
mình hoặc tài khoản của mình bị lợi dụng;
i. Khi Khách hàng có sự thay đổi về các thông tin
sử dụng để mở TKTT trực tuyến đã cung cấp cho
OceanBank qua ứng dụng EOM thì ngay lập tức
trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thay
đổi phải đến các quầy giao dịch của OceanBank
thực hiện tục nhận biết, xác minh thông tin
cung cấp các thông tin đã thay đổi đó tại các
quầy giao dịch của OceanBank theo quy định
của OceanBank từng thời kỳ;
j. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót
hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ
thanh toán qua TKTT trực tuyến do lỗi của mình;
k. Hoàn trả hoặc phối hợp với OceanBank hoàn
trả những khoản tiền do sai sót, nhầm lẫn đã
ghi Có vào TKTT trực tuyến của mình mà không
chứng minh được quyền thụ hưởng khoản tiền
đó;
l. Không được cho thuê, cho mượn TKTT trực
tuyến của mình;
m. Không được sử dụng TKTT trực tuyến của
mình để thực hiện các giao dịch thanh toán nhằm
mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian
lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác;
n. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp
luật.
1.2.2. Đối với dịch vụ EOM
a) Sử dụng các dịch vụ EOM trong phạm vi các
loại giao dịch và hạn mức giao dịch đối với TKTT
trực tuyến được OceanBank chấp nhận trong
từng thời kỳ phù hợp với quy định của pháp luật
do OceanBank cung cấp đúng mục đích hợp
pháp;
b) Tuân thủ các quy định về đăng ký, sử dụng
dịch vụ các hướng dẫn khác phù hợp quy
định của pháp luật hiện hành;
c) Bảo mật thông tin về tên truy cập, mật khẩu
truy cập thiết bị bảo mật. Thông báo kịp thời
cho OceanBank nếu mật khẩu truy cập bị lộ để
được hỗ trợ khóa dịch vụ tạm thời. Sau đó, Khách
hàng phải liên hệ OceanBank và cung cấp thông
tin cần trợ giúp bằng văn bản;
d) Hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm và thiệt hại
thể xảy ra do việc sử dụng trái phép của người
không thẩm quyền truy cập. Trừ khi đã được
thông báo trước cho OceanBank, Khách hàng
thừa nhận rằng bất cứ hành động truy cập vào
dịch vụ EOM bằng tên truy cập với đúng mật
khẩu truy cập và/hoặc các yếu tố định danh khác
do OceanBank cấp cho Khách hàng đều được
coi là Khách hàng truy cập;
e) Khách hàng cam đoan bảo đảm rằng địa
chỉ thư điện tử, số điện thoại Khách hàng
đăng sử dụng với OceanBank địa chỉ hợp
lệ, đã được kích hoạt, đang hoạt động chỉ
Khách hàng quyền truy cập sử dụng hợp
pháp. Thông báo ngay cho OceanBank bất kỳ sự
thay đổi nào liên quan đến địa chỉ thư điện tử, số
điện thoại di động đã đăng của Khách hàng.
Trừ khi nhận được thông báo thay đổi của Khách
hàng, OceanBank sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ
qua địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại di động
mà Khách hàng đã đăng ký;
f) Chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi
lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ EOM do lỗi
của mình;
g) Chịu hoàn toàn trách nhiệm rủi ro (nếu
phát sinh) liên quan đến các giao dịch thực hiện
qua Internet;
h) Chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các giao
dịch đặt trước, đặt cọc nhưng sau đó không sử
dụng, không thông báo hủy dịch vụ cho Đơn vị
chấp nhận thanh toán đúng thời hạn quy định;
i) Hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán tất
cả các giao dịch đã thực hiện trước thời điểm
OceanBank khóa tài khoản dịch vụ EOM;
j) Hoàn trả lại theo yêu cầu của OceanBank các
khoản tiền có được do sự cố của hệ thống xử lý,
hệ thống truyền tin... không thuộc sở hữu của
Khách hàng;
k) Không thực hiện các giao dịch trái với quy
định của pháp luật; Khách hàng chịu trách nhiệm
về những chi phí, tổn thất, thiệt hại phát sinh do
thực hiện không đúng các điều khoản tại bản
Điều kiện, điều khoản này;
l) Phối hợp với OceanBank để giải quyết khi
sai sót hoặc sự cố phát sinh trong quá trình sử
dụng dịch vụ;
m) Tất cả các điều khoản điều kiện này vẫn
hiệu lực sau khi Khách hàng ngừng hoặc chấm
dứt dịch vụ, ngay cả khi đã ngừng, chấm dứt sử
dụng dịch vụ, Khách hàng vẫn bị ràng buộc bởi
các điều khoản điều kiện này chừng mực
liên quan đến quyền trách nhiệm của Khách
hàng trong thời gian sử dụng dịch vụ EOM;
n) Trong trường hợp Khách hàng sử dụng dịch
vụ EOM, nhận SMS OTP, thư điện tử,.., Khách
hàng đồng ý rằng tin nhắn được coi là đã gửi cho
Khách hàng nếu việc gửi tin này đã được thực
hiện bởi đối tác cung cấp dịch vụ bất kể Khách
hàng có thực sự nhận được tin nhắn hay không;
o) Đồng ý cung cấp tất cả thông tin OceanBank
yêu cầu phục vụ cho việc cung ứng dịch vụ Ngân
hàng điện tử. Khách hàng đảm bảo rằng tất cả
các thông tin cung cấp cho OceanBank chính
xác, đầy đủ, trung thực và cập nhật. Khách hàng
chịu mọi rủi ro (nếu có) xảy ra do nguyên nhân
của việc Khách hàng cung cấp thông tin không
chính xác, đầy đủ, trung thực và cập nhật;
p) OceanBank không chịu trách nhiệm về mọi
tranh chấp nếu giữa Khách hàng đơn vị
thụ hưởng liên quan đến các chỉ dẫn thanh toán.
Khách hàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp
luật, trước đơn vị thụ hưởng liên quan đến các
giao dịch kinh tế, dân sự các chỉ dẫn thanh
toán được thực hiện qua dịch vụ của OceanBank;
Khi Khách hàng đăng ký hoặc kích hoạt các dịch
vụ của OceanBank thông qua các kênh điện tử
do OceanBank cung cấp, Khách hàng cam kết
đã hiểu, đồng ý với mọi điều khoản, điều kiện
sử dụng sản phẩm dịch vụ đó chịu mọi trách
nhiệm về các rủi ro, thiệt hại xảy ra;
q) Đồng ý nhận thông tin quảng cáo về tất cả
các sản phẩm, dịch vụ, chương trình hoạt động
của OceanBank các thông báo liên quan
đến việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Khách
hàng bằng tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi hoặc
qua các kênh thông báo khác theo quy định của
OceanBank trong từng thời kỳ;
r) Tuân thủ các quy định về việc nộp phí dịch vụ
của OceanBank theo biểu phí được công khai
trên website: www.oceanbank.vn và/hoặc niêm
yết tại các quầy giao dịch của OceanBank.
Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của OceanBank
2.1. Quyền của OceanBank
2.1.1. Đối với dịch vụ TKTT trực tuyến
a) OceanBank được quyền chủ động thực hiện
các hành động OceanBank cho cần thiết phù
hợp với quy định pháp luật quy định của
OceanBank nếu Khách hàng không thực hiện,
không tuân thủ đúng và đầy đủ theo hướng dẫn,
yêu cầu của OceanBank trên dịch vụ EOM liên
quan đến việc nhận biết, xác minh thông tin nhận
biết Khách hàng, mở sử dụng TKTT trực tuyến,
bao gồm nhưng không giới hạn việc từ chối hoặc
dừng giao dịch, tạm khóa hoặc phong tỏa TKTT
trực tuyến và yêu cầu xác minh lại thông tin nhận
biết Khách hàng nếu phát hiện có rủi ro, sai lệch
hoặc dấu hiệu bất thường giữa các thông tin
nhận biết Khách hàng;
b) Được chủ động trích (ghi Nợ) TKTT trực tuyến
của Khách hàng trong các trường hợp sau:
- Để thu các khoản nợ đến hạn, quá hạn, tiền
lãi các chi phí phát sinh trong quá trình quản
tài khoản cung ứng các dịch vụ thanh toán
theo thỏa thuận bằng văn bản với Khách hàng
phù hợp quy định của pháp luật;
- Các nghĩa vụ thanh toán theo yêu cầu bằng
văn bản của quan nhà nước thẩm quyền
buộc chủ Tài khoản phải thanh toán, như: cưỡng
chế thi hành quyết định về xử phạt vi phạm hành
chính, quyết định thi hành án, quyết định thu
thuế hoặc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán
khác theo quy định của pháp luật;
- Để điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai,
hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù
hợp với nội dung sử dụng của tài khoản theo
quy định của pháp luật thông báo cho chủ tài
khoản biết;
- Khi phát hiện đã ghi nhầm vào tài khoản của
Khách hàng hoặc theo thông báo tra soát/đề
nghị hoàn tiền/yêu cầu hủy lệnh chuyển của
tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền
do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển
tiền phát hiện thấy sai sót so với lệnh thanh
toán của người chuyển tiền;
- Để thu các loại phí liên quan đến việc sử
dụng TKTT quy định tại biểu phí dịch vụ của
OceanBank ban hành trong từng thời kỳ được
công bố công khai trên website: www.oceanbank.
vn và/hoặc niêm yết tại các quầy giao dịch của
OceanBank;
- Để thu các khoản phạt do khách hàng vi phạm
các quy định về sử dụng các dịch vụ đã thỏa
thuận với OceanBank phù hợp với quy định của
pháp luật hiện hành;
- Thỏa thuận giữa chủ tài khoản với OceanBank;
- Các trường hợp khác theo thỏa thuận giữa
OceanBank Khách hàng hoặc theo quy định
của pháp luật.
c) quyền từ chối thực hiện các lệnh thanh
toán của Khách hàng trong các trường hợp sau:
- TKTT không đủ số trên TKTT trực tuyến
để thực hiện lệnh thanh toán;
- TKTT trực tuyến đang bị tạm khóa, bị phong tỏa
toàn bộ hoặc TKTT trực tuyến đã bị đóng. TKTT
trực tuyến bị tạm khóa hoặc phong tỏa một phần
mà phần không bị tạm khóa, phong tỏa không
đủ số dư để thực hiện các lệnh thanh toán;
- Khi có yêu cầu bằng văn bản của quan nhà
nước thẩm quyền hoặc bằng chứng về
việc giao dịch thanh toán nhằm rửa tiền, tài trợ
khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng,
chống rửa tiền.
d) Được tạm khóa khi chủ tài khoản yêu cầu
bằng văn bản hoặc theo thỏa thuận trước bằng
văn bản giữa chủ tài khoản với OceanBank, trừ
trường hợp chủ tài khoản chưa hoàn thành nghĩa
vụ thanh toán theo quyết định cưỡng chế của
quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa thanh
toán xong các nghĩa vụ phải trả cho OceanBank;
Được tạm khóa TKTT trực tuyến của khách hàng
trong trường hợp khách hàng có bất kỳ nghĩa vụ
tài chính với OceanBank đến hạn chưa thanh
toán. Việc chấm dứt tạm khóa thực hiện theo yêu
cầu của chủ tài khoản hoặc văn bản thỏa thuận
giữa chủ tài khoản với OceanBank hoặc sau khi
Khách hàng đã hoàn thành nghĩa vụ phải trả quá
hạn với OceanBank;
e) Được phong tỏa một phần hay toàn bộ số tiền
trên TKTT trực tuyến của Khách hàng trong
các trường hợp sau:
- Khi quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản
của quan thẩm quyền theo quy định của
pháp luật;
- Khi OceanBank phát hiện nhầm lẫn, sai sót
khi ghi Có nhầm vào TKTT trực tuyến của Khách
hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ
chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền
do nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán
của người chuyển tiền. Số tiền bị phong tỏa trên
TKTT trực tuyến không vượt quá số tiền bị nhầm
lẫn, sai sót;
- Khi OceanBank phát hiện sai lệch hoặc
dấu hiệu bất thường giữa các thông tin nhận
biết Khách hàng với các yếu tố sinh trắc học của
Khách hàng trong quá trình mở sử dụng TKTT
trực tuyến.
Việc phong tỏa được chấm dứt khi một trong
các điều kiện sau:
- Kết thúc thời hạn phong tỏa;
- văn bản yêu cầu của quan thẩm quyền
về việc chấm dứt phong tỏa TKTT trực tuyến;
- OceanBank đã xử xong sai sót, nhầm lẫn về
chuyển tiền;
- Khi OceanBank đã hoàn thành việc nhận biết,
xác minh đúng giữa các thông tin nhận biết
Khách hàng với các yếu tố sinh trắc học của
Khách hàng trong quá trình mở sử dụng TKTT
trực tuyến.
f) Được đóng, chuyển đổi hoặc tất toán số dư tài
khoản theo thỏa thuận với Khách hàng phù hợp
với quy định của pháp luật hiện hành; OceanBank
thực hiện đóng TKTT trực tuyến của Khách hàng
trong những trường hợp sau:
- Khi văn bản yêu cầu đóng TKTT trực tuyến
của chủ tài khoản chủ tài khoản đã thực hiện
đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến TKTT trực
tuyến;
- Khi chủ TKTT trực tuyến của nhân bị chết,
bị tuyên bố là đã chết, bị mất tích hoặc mất năng
lực hành vi dân sự;
- Chủ tài khoản vi phạm cam kết hoặc các
thỏa thuận tại Điều kiện điều khoản này với
OceanBank.
g) OceanBank được quyền quyết định đóng tài
khoản khi:
- Chủ tài khoản vi phạm pháp luật về hoạt động
thanh toán, vi phạm cam kết hoặc các thỏa thuận
về mở sử dụng TKTT trực tuyến hoặc các
thỏa thuận khác với OceanBank;
- Tài khoản số bằng 0 (không) không
hoạt động trong 12 (mười hai) tháng liên tục
h) Từ chối yêu cầu đóng TKTT trực tuyến của
chủ tài khoản khi chủ tài khoản chưa hoàn thành
nghĩa vụ thanh toán theo quyết định cưỡng chế
của quan Nhà nước thẩm quyền hoặc
chưa thanh toán xong các nghĩa vụ phải trả cho
OceanBank;
i) Số sau khi được đóng tài khoản được xử
lý như sau:
- Chi trả theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc
người được thừa kế, đại diện thừa kế trong
trường hợp chủ tài khoản thanh toán của
nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, mất tích;
- Chi trả theo Bản án, quyết định của Tòa án;
- Xử theo quy định của pháp luật đối với trường
hợp người thụ hưởng hợp pháp số trên tài
khoản đã được thông báo không đến nhận
hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản với
chủ tài khoản, phù hợp với quy định của pháp
luật hiện hành.
j) Được phép quy định và áp dụng các biện pháp
đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình mở và
sử dụng TKTT trực tuyến phù hợp với các quy
định của pháp luật;
k) Yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin
liên quan khi sử dụng các dịch vụ tài khoản phù
hợp với quy định của pháp luật;
l) Quy định về số tối thiểu trên tài khoản
thông báo công khai, hướng dẫn cụ thể để Khách
hàng biết;
m) OceanBank thể cung cấp thông tin khách
hàng, thông tin liên quan đến Dịch vụ cho luật
sư, nhà vấn của OceanBank, tổ chức kiểm
toán độc lập OceanBank, đối tác cung ứng dịch
vụ cho OceanBank với điều kiện luật sư, nhà
vấn của OceanBank, tổ chức kiểm toán độc lập
OceanBank, Đối tác cung ứng dịch vụ đó có cam
kết với OceanBank về việc đảm bảo trách nhiệm
giữ bí mật an toàn thông tin, quản và sử dụng
thông tin được cung cấp theo phạm vi thỏa thuận
với OceanBank tuân thủ các quy định liên
quan của pháp luật;
n) Được miễn trách nhiệm trong trường hợp tài
khoản của Khách hàng bị thiệt hại do sai sót
hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ
thanh toán do lỗi của Khách hàng;
o) Được miễn trách nhiệm đối với những rủi ro
liên quan đến việc thanh toán, mua sắm hàng
hóa dịch vụ qua internet của Khách hàng với bên
thứ ba theo quy định của pháp luật;
p) Được cung cấp thông tin quảng cáo về tất cả
các sản phẩm, dịch vụ, chương trình hoạt động
của OceanBank bằng thư điện tử, tin nhắn hoặc
qua các kênh khác, trừ trường hợp chủ tài khoản
có thỏa thuận khác với OceanBank;
q) Các quyền khác theo quy định của pháp luật
hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa
chủ tài khoản với OceanBank không trái với quy
định của pháp luật hiện hành.
2.1.2. Đối với dịch vụ EOM
a) OceanBank có quyền chủ động thay đổi danh
mục các loại giao dịch hạn mức giao dịch
được phép thực hiện đối với TKTT trực tuyến
trong từng thời kỳ phù hợp với quy định pháp
luật mà không cần Khách hàng chấp thuận dưới
bất kỳ hình thức nào. OceanBank sẽ niêm yết
thông tin công khai trên website và/hoặc tại các
quầy giao dịch của OceanBank và gửi thông báo
cho chủ tài khoản qua một trong các các phương
tiện: email, tin nhắn qua điện thoại di động của
Khách hàng. Khách hàng được coi đã nhận
được thông báo của OceanBank khi OceanBank
thực hiện thông báo thành công theo một trong
các phương thức nêu trên. Việc Khách hàng tiếp
tục sử dụng dịch vụ sau thời điểm thông tin thay
đổi được niêm yết hiệu lực được hiểu
Khách hàng đã chấp thuận các thay đổi trên;
b) Được chủ động trích (ghi Nợ) bất kỳ TKTT nào
thuộc sở hữu của khách hàng để thu các khoản
chi phí hợp lệ phát sinh trong quá trình cung cấp
các dịch vụ EOM theo quy định của OceanBank;
c) Được phép thu hồi tên truy cập, mật khẩu truy
cập các dịch vụ và/hoặc thay đổi các quy định
dịch vụ, biểu phí dịch vụ, danh mục các loại giao
dịch hạn mức giao dịch của Khách hàng vào
bất cứ lúc nào bằng cách thông báo trước cho
Khách hàng thông qua email/địa chỉ trú/số
điện thoại khách hàng đã đăng ký. OceanBank
không chịu trách nhiệm trong trường hợp đã gửi
thông báo cho Khách hàng theo các địa chỉ đã
đăng Khách hàng không nhận được
không biết đến do thay đổi thông tin, địa chỉ
chưa đăng ký lại với OceanBank;
d) OceanBank quyền khóa/ngừng/chấm dứt
việc cung cấp dịch vụ EOM không cần hoàn
lại các khoản phí bất kỳ lúc nào không cần sự
đồng ý của Khách hàng trong các trường hợp:
- Khách hàng vi phạm về các điều khoản đã
với OceanBank;
- Việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng thể
gây ảnh hưởng tới tính an toàn, bảo mật của hệ
thống của OceanBank;
- OceanBank ngừng vận hành hoặc nâng cấp hệ
thống dịch vụ EOM ;
- quyết định/yêu cầu bằng văn bản của các
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Có nghi ngờ liên quan đến giả mạo hoặc rủi ro;
- Các trường hợp bất khả kháng theo quy định
của pháp luật.
Trong trường hợp này, OceanBank trách
nhiệm thông báo cho Khách hàng trước hoặc sau
khi thay đổi, khóa/ngừng hoặc chấm dứt cung
cấp dịch vụ tùy từng trường hợp dưới các hình
thức: liên hệ qua điện thoại, email hoặc gửi thư
trực tiếp tới địa chỉ khách hàng đã đăng với
OceanBank hoặc thông báo qua website www.
oceanbank.vn;
e) Được quyền từ chối thực hiện các giao dịch
nếu phát hiện giao dịch đó nội dung trái với
quy định của pháp luật;
f) OceanBank không phải chịu bất kỳ trách nhiệm
nào đối với những thiệt hại rủi ro thể xảy ra khi
dịch vụ cung cấp bị sự cố bất khả kháng (thông tin
bị gửi nhiều lần, không gửi được hoặc gửi không
hợp lệ,…mà không do lỗi của OceanBank);
g) Được miễn trách nhiệm trong trường hợp hệ
thống xử lý, hệ thống truyền tin bị trục trặc, số
điện thoại đăng sử dụng dịch vụ EOM của
OceanBank không chính chủ hoặc bất kỳ do
ngoài khả năng kiểm soát của OceanBank gây
nên;
h) Được miễn trách nhiệm trong trường hợp tài
khoản truy cập các dịch vụ EOM của Khách hàng
bị lộ thông tin, bị lợi dụng Khách hàng chưa
kịp thông báo cho OceanBank;
i) Được phép miễn trách nhiệm đối với những rủi
ro liên quan việc thanh toán, mua sắm hàng hóa
qua Internet của Khách hàng;
j) OceanBank không chịu bất kỳ trách nhiệm nào
đối với những thiệt hại, tổn thất của Khách hàng
phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, trừ khi
những thiệt hại, tổn thất này được xác định là do
lỗi chủ quan của OceanBank;
k) Được phép cung cấp cho các quan thẩm
quyền các thông tin về các giao dịch các thông
tin khác liên quan dịch vụ EOM phục vụ cho việc
tra soát, khiếu nại, tranh chấp theo quy định của
pháp luật. Có quyền từ chối yêu cầu tra soát của
Khách hàng trong trường hợp Khách hàng làm
tra soát sau 30 ngày tính từ ngày Khách hàng
thực hiện giao dịch;
l) Các quyền khác theo quy định của pháp luật
hiện hành.
2.2. Nghĩa vụ của OceanBank
2.2.1. Đối với dịch vụ TKTT trực tuyến
a) Hướng dẫn Khách hàng thực hiện quá trình
nhận biết, xác minh thông tin nhận biết Khách
hàng, mở sử dụng TKTT trực tuyến hiển thị
trên dịch vụ EOM, trên website, trên các kênh
giao dịch điện tử khác (nếu có) và/hoặc tại các
thông báo OceanBank gửi thành công tới Khách
hàng;
b) Tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại của khách
hàng trong quá trình sử dụng tài khoản thanh
toán đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại theo hai
hình thức: qua tổng đài điện thoại (có ghi âm)
qua các điểm giao dịch của OceanBank.
Trường hợp OceanBank tiếp nhận thông tin tra
soát, khiếu nại qua tổng đài điện thoại, phải yêu
cầu Khách hàng bổ sung “Giấy đề nghị tra soát,
khiếu nại dịch vụ tài khoản thanh toán” theo mẫu
của OceanBank vào ngày làm việc tiếp theo làm
căn cứ chính thức để OceanBank xử đề nghị
tra soát, khiếu nại của Khách hàng.
- Trong trường hợp hết thời hạn xử tra soát,
khiếu nại vẫn chưa xác định được nguyên
nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15
(mười lăm) ngày làm việc tiếp theo, OceanBank
thỏa thuận với Khách hàng về phương án xử
tra soát, khiếu nại.
c) Thông tin đầy đủ, kịp thời về số và các giao
dịch phát sinh trên TKTT trực tuyến và chịu trách
nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin
mà mình cung cấp;
d) Bảo mật các thông tin Khách hàng trừ trường
hợp cung cấp thông tin cho nhà vấn, luật sư,
quan kiểm toán độc lập, đối tác cung ứng
dịch vụ cho OceanBank phù hợp với quy định
của pháp luật và thỏa thuận giữa OceanBank và
Chủ tài khoản;
e) Cập nhật kịp thời các thông tin khi thông
báo thay đổi nội dung trong hồ mở tài khoản
của Khách hàng. Bảo quản, lưu trữ hồ sơ mở tài
khoản các chứng từ giao dịch qua tài khoản
khi Khách hàng thực hiện giao dịch tại quầy giao
dịch của OceanBank theo đúng quy định của
pháp luật;
f) Hướng dẫn, thông báo công khai các thông
tin liên quan đến bản Điều kiện điều khoản giao
dịch này;
g) Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót
hoặc bị lợi dụng, lừa đảo trên TKTT trực tuyến
của Khách hàng do lỗi của mình;
h) Tuân thủ các quy định pháp luật phòng, chống
rửa tiền và tài trợ khủng bố;
i) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp
luật hiện hành.
2.2.2. Đối với dịch vụ EOM
a) Hướng dẫn Khách hàng thực hiện đúng các
quy định về thủ tục đăng các dịch vụ các
quy định liên quan trong việc sử dụng các
dịch vụ;
b) Thực hiện đầy đủ, kịp thời các lệnh thanh
toán, các yêu cầu sử dụng dịch vụ của Khách
hàng phù hợp với quy định hoặc thỏa thuận giữa
OceanBank với Khách hàng tại bản Điều kiện,
điều khoản này;
c) Thực hiện dịch vụ thu hộ, chi hộ theo yêu cầu
của Khách hàng;
d) Bảo quản, lưu trữ hồ đăng các dịch vụ
các chứng từ giao dịch theo đúng quy định
của pháp luật;
e) Hướng dẫn, thông báo công khai các thông tin
liên quan đến điều kiện về đăng sử dụng
các dịch vụ cá nhân của OceanBank;
f) Đảm bảo hệ thống dịch vụ EOM vận hành ổn
định, an toàn tuân thủ các quy định của pháp
luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ;
g) Chịu trách nhiệm giải quyết các yêu cầu tra
soát, khiếu nại của Khách hàng liên quan đến
việc sử dụng dịch vụ EOM nếu yêu cầu hợp lệ
trong thời gian tra soát;
h) Cung cấp dịch vụ EOM thực hiện các giao
dịch điện tử của Khách hàng khi nhận đúng các
thông tin khai báo như: tên truy cập, mật khẩu
truy cập, mật khẩu xác thực (gồm SMS OTP, Soft
OTP hoặc qua xác thực sinh trắc học,….);
i) Bảo mật thông tin liên quan đến tài khoản truy
cập, thông tin giao dịch qua dịch vụ EOM của
Khách hàng theo quy định;
j) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp
luật hiện hành.
Điều 3. Phí dịch vụ
3.1. Phí dịch vụ được áp dụng theo biểu phí do
OceanBank ban hành thể được thay đổi
cho phù hợp với từng thời kỳ.
3.2. Khách hàng ủy quyền cho OceanBank
được quyền tự động trích phí dịch vụ trên bất kỳ
tài khoản nào mở tại OceanBank để thanh toán
tiền phí dịch vụ.
Điều 4. Hạn mức giao dịch
4.1. Hạn mức giao dịch của TKTT trực tuyến do
OceanBank ban hành trong từng thời kỳ được
công bố tại website www.oceanbank.vn (mục
quy định đối với tài khoản mở bằng phương thức
định danh điện tử)
4.2. Trong trường hợp sự thay đổi về hạn
mức giao dịch, OceanBank sẽ gửi thông báo hạn
mức giao dịch cho Khách hàng thông qua: (i)
Website www.oceanbank.vn; (ii) Các thông báo
được hiển thị trên ứng dụng/dịch vụ EOM của
OceanBank.
4.3. Trường hợp Khách hàng muốn thực hiện
các giao dịch vượt quá hạn mức quy định của
OceanBank, Khách hàng thực hiện định danh
lại tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của
OceanBank chấp nhận hoàn toàn rủi ro (nếu
có) và phải được OceanBank chấp thuận.
Điều 5. Sửa đổi, bổ sung bản “Điều kiện, điều
khoản”
5.1. OceanBank thể thay đổi các nội dung tại
bản Điều kiện, điều khoản này tại từng thời điểm
để đáp ứng yêu cầu của pháp luật cũng như đảm
bảo quyền lợi của Khách hàng và Ngân hàng;
5.2. Trước khi bản thay đổi Điều kiện, điều khoản
này hiệu lực 05 ngày làm việc, OceanBank
sẽ thông báo trên website www.oceanbank.
vn và/hoặc niêm yết tại các quầy giao dịch của
OceanBank gửi thông báo cho chủ tài khoản
qua một trong các các phương tiện: email, điện
thoại cố định, tin nhắn qua điện thoại di động
hoặc hình thức khác của Khách hàng. Khách
hàng được coi đã nhận được thông báo của
OceanBank khi OceanBank thực hiện thông báo
thành công theo một trong các phương thức nêu
trên.
5.3. Khách hàng được coi chấp thuận việc
sửa đổi, bổ sung Điều kiện, điều khoản này nếu
Khách hàng không thực hiện thủ tục chấm dứt
sử dụng dịch vụ trước ngày sửa đổi, bổ sung
hiệu lực hoặc trong vòng 05 ngày làm việc kể
từ ngày OceanBank gửi thông báo (nếu không
thông báo rõ ngày sửa đổi, bổ sung có hiệu lực).
Trong trường hợp không đồng ý với các nội dung
sửa đổi, Khách hàng được quyền chấm dứt sử
dụng dịch vụ phải thanh toán toàn bộ phí
Khách hàng đã sử dụng theo quy định tại bản
Điều kiện, điều khoản này.
5.4. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản của
Điều kiện, điều khoản này do nào được coi
hiệu hoặc không thể thực hiện các quy định
còn lại của Điều kiện, điều khoản này vẫn sẽ
hiệu lực đầy đủ.
Điều 6. Thay đổi, tạm dừng, gia hạn chấm dứt
dịch vụ đăng ký trực tuyến trên dịch vụ EOM
6.1. OceanBank thể thay đổi, sửa đổi, điều
chỉnh dịch vụ; có thể khóa/tạm ngừng/chấm dứt/
từ chối/sửa đổi/bổ sung/thay đổi giao diện/đổi
tên dịch vụ và các điều chỉnh khác liên quan đến
việc cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.
6.2. Khi các sự kiện này, OceanBank sẽ thông
báo trên website gửi thông báo cho Khách
hàng qua một trong các các phương tiện: email,
điện thoại cố định, tin nhắn qua điện thoại di động
hoặc hình thức khác của Khách hàng. Những
thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh sẽ hiệu lực vào
ngày được xác định trong thông báo. Nếu Khách
hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày đó thì
được hiểu Khách hàng chấp nhận các thay
đổi, sửa đổi này. Trong trường hợp không đồng
ý với các nội dung sửa đổi, Khách hàng được
quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ theo quy định
tại bản Điều kiện, điều khoản này.